Algemene voorwaarden

 
 • Deelname aan een evenement van Wielercafes.nl is geheel op eigen risico.
 • Deelnemer verklaart voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond te zijn.
 • Deelnemer verklaart over deugdelijk materiaal te beschikken.
 • Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele toertocht verplicht.
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan en ontvangen.
 • Wanneer Deelnemer na het voldoen van het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld, om welke reden dan ook, alsnog wil afzien van deelname heeft Deelnemer geen recht meer op teruggave van het (inschrijf)geld. 
 • De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en ontvangen en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 • Doorverkoop of overdracht van het startbewijs van het evenement is alleen toegestaan voor deelnemer indien de organisatie hiervan minimaal 2 weken voor het evenement schriftelijk van op de hoogte is gesteld en hierbij de gegevens van de nieuwe deelnemer bij de organisatie zijn doorgegeven. Organisatie dient hiervoor schriftelijk akkoord te geven.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de geldende voordelen zijn alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • De organisator kan op grond van overmacht besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal een nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden, maar een volgende deelname beschikbaar worden gesteld door de organisatie. De deelnemer houdt tevens recht op de toegekende consumptiemunten. Deze kunnen bij een eerstvolgende editie worden opgehaald bij de aangewezen startlocatie. Uitzondering op bovenstaande voorwaarde is de mogelijke afgelasting vanwege de huidige COVID-19 pandemie. Deelnemer krijgt in deze gevallen de mogelijkheid om het inschrijfgeld minus € 5,00 bank- en administratiekosten per inschrijving retour te ontvangen.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.
 • Indien het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de deelnemer, is de deelnemer verplicht daarvan mededeling te doen aan de organisator. Dit kan uiterlijk binnen 3 dagen na afloop van het evenement door dit schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de organisator.
 • De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die de deelnemer of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het evenement.
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2, mits dit geen hinder veroorzaakt.
 • Deelnemers houden zich aan de RIVM voorschriften opgesteld door de Rijksoverheid zolang deze van kracht zijn. Deelnemers hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers en bewoners.
 • Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, pauzeplekken en finish.
 • Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Het gebruik van volgauto’s door deelnemers is verboden. Organisator kan materiaalwagens inzetten ter ondersteuning van het evenement.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere en toekomstige deelname worden uitgesloten.
 • Deelnemers kunnen voorkomen op foto- en videomateriaal dat voor promotionele doeleinden worden ingezet en verklaren met hun deelname hiermee akkoord te zijn.
 • Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de organisator (inclusief commerciële uitingen).
 • De organisatie van Wielercafes.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers van deze toertocht die zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van medeweggebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke (verkeers)regels uit te sluiten voor deelname aan alle toertochten die de organisatie in de toekomst organiseert.
 • De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Wielercafes.nl opgenomen in een bestand. Door deelname aan een van onze evenementen verleent een deelnemer toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer.
 • Deelnemer verleent door het aangaan van deze voorwaarden toestemming aan Wielercafes.nl tot openbaarmaking van zijn naam, foto- en videomateriaal, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.
 • Wanneer u deelneemt aan een van onze evenementen vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst(en) uit te kunnen voeren en de deelnemer op de hoogte te houden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens indien we hierover beschikken.
 • Door inschrijving voor een evenement van Wielercafes.nl meld de deelnemer zich aan voor de maandelijkse nieuwsbrief. Afmelden kan te alle tijde onderaan elke nieuwsbrief.
 • Deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en zich daaraan te houden.

Contact

Door bovenstaand contactformulier te verzenden geef je toestemming om de ingevoerde gegevens te verwerken en mogelijk te gebruiken om contact met je op te nemen. Meer informatie

Wielercafes.nl maakt gebruik van cookies

Door verder te gaan ga je akkoord met ons cookiebeleid.
Meer uitleg vind je in de Privacyverklaring.

X